Impresszum

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara mindent megtett azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal ezen információk használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

A honlapon található információk üzleti célra nem használhatók fel. Oktatási és kutatási célokra referenciák elhelyezhetők könyvekben, más online médián, de sem az egész tartalom, sem annak részei nem használhatók fel, nem publikálhatók, és nem terjeszthetők az Óbudai Egyetem előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet az infoatnik.uni-obuda.hu címre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt, továbbá a felhasználás módozatát írja le.

Dr. habil Kozlovszky Miklós
dékán, felelős kiadó

Dr. Kárász Péter
oktatási dékánhelyettes, felelős szerkesztő

 

 

Frissítve: 2019.10.10